Thursday, June 23, 2016

ગઝલ -
ચાલને જાતથી પર થશું
આભથી વેંત ઉપર થશું
ફૂલ તું વાવ સુગઁધ હું
આપણે પછી સરભર થશું
ઉગતા જો કમળ તો અમે
જળ બની આમ સરવર થશું
પાન પણ જો હવાથી હલે
થડ થઈ આજ પગભર થશું
ટોચને આંબવા જાય પગ
ભૂલશું મૂળ ભરભર થશું
રેખા જોષી -

No comments: